Ad Aegrotum (łac. Do Chorego) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. funkcjonuje od dnia 01.01.2001 r. w oparciu o kontrakt z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, ul. Ciemna 6, telefon 12 29 88 100.

Pracą Zakładu kierują:

Zakład świadczy nieodpłatnie usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych i pisemnie zadeklarowanych do lekarzy zatrudnionych w Zakładzie. Pacjenci nie zadeklarowani w tutejszym Zakładzie, ale ubezpieczeni przyjmowani będą jednorazowo w stanach nagłych zachorowań lub pogorszenia się stanu zdrowia.

Rejestracja Pacjentów w godz. od 8.00 do 17.30 na podstawie: zgłoszenia osobistego, telefonicznego pod numerem 12 632 59 04 lub 604 607 767 lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent ma możliwość uzyskania od lekarza informacji telefonicznej w godzinach 13.00 do 13.15. Rejestracja czynna od 8.00 do 18.00.

Pacjenci mają zapewnioną również opiekę w godz. od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w przychodniach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej m.in. w:

Pełna lista przychodni dostępna jest na stronie NFZ: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
Jeśli pacjent zgłasza się do lekarza osobiście, może wybrać dowolne miejsce udzielania świadczeń.
W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania lub pobytu.

W ramach poradni lekarza POZ działa:

Opiekę pielęgniarek środowiskowych i położnych sprawują podmioty, posiadające odrębne kontrakty z NFZ. W tym samym budynku funkcjonuje Vita-AJWI Praktyka Grupowa Pielęgniarek Środowiskowych s.c., Kraków, ul. Długa 38, Gabinet nr 222 (II piętro), pn.- pt. 9.30 - 11.30, tel. 12 633 62 75, w innych godzinach zgłoszenia na tel. 512 39 68 12.

Przed wpisaniem na listę podopiecznych, przyjmując deklarację, świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzić ubezpieczenie (art. 56).

W przypadku negatywnej weryfikacji eWUŚ Pacjent składa pisemne oświadczenie (podając dane osobowe, adres, PESEL lub datę urodzenia oraz numeru dokumentu tożsamości), że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych.

W przypadku zmiany lekarza POZ (po raz trzeci w danym roku) wynikającej z woli Pacjenta, Pacjent zobowiązany jest wpłacić na konto Małopolskiego Oddziału NFZ kwotę 80 zł.
Nr konta Małopolskiego Oddziału NFZ:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie
ul. Batorego 14, 31-135 Kraków
37 1130 1150 0012 11 21 8020 0001

Nadal nie obowiązuje rejonizacja do specjalistów. Obowiązują natomiast skierowania od lekarza POZ z wyjątkiem:

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala ( od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

Informacja o specjalistach, z którymi Małopolski Oddział NFZ zawarł umowę oraz lista oczekujących danego świadczenia znajduje się na stronach https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne oraz http://kolejki.nfz.gov.pl/Informator/Index/

Przeglądarka skierowań na wyjazdy do sanatorium finansowane przez NFZ: https://skierowania.nfz.gov.pl wystarczy wpisać numer skierowania.

Książka życzeń i zażaleń dla Pacjentów znajduje się w rejestracji.

Uwagi, skargi i wnioski przyjmuje: Prezes i V-ce prezes: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 13.30 do 14.00. Forma składania uwag, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi ustna lub pisemna. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 14 dni.